W pliku
[code].htaccess[/code]
podajesz
[vim]
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.tomlot.eu(.*) [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://tomlot.eu/$1 [R=301,L]

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L][/vim]

Zastosowanie: 
Przekierowanie z http na https bez www w Apache bez podawania domeny
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]cd /root/ %% mkdir strace && cd stace[/bash]
[bash]ps ax | grep apache | grep -v grep | awk '{ print "strace -fttT -s500 -o strace."$1".log -p "$1"&" }' | sh[/bash]
[bash]ps ax | grep mysqld | grep -v grep | awk '{ print "strace -fttT -s500 -o strace."$1".log -p "$1"&" }' | sh[/bash]
Wywołaj powolną stronę (nie odświeżaj strony) podają adres strony w oknie URL.
Ucisz proces
[bash]killall -9 strace[/bash]
Wyniki dostępne w katalogu [bash]/root/strace/[/bash]

Zastosowanie: 
Weryfikacja powolnie ładującej się strony
Wiedza: 
Praktyczna

W ustawieniach Visual Code Studio w [code]Window: Restore Windows[/code] ustawiasz na [code]Off[/code]

Zastosowanie: 
Usunięcie poprzedniej sesji w Visual Code Studio przy uruchamianiu
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Migracja WordPress pomiędzy hostami kończy się
[code]
Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/home/juzek/web/tomlot.eu/public_html/wordfence-waf.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in Unknown on line 0[/code]
Z katalogu głównego strony usuń plik [code].htaccess[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

Sprawdzasz partycję, na której jest zainstalowany system
[bash]fdisk -l[/bash]
[code]Urządzenie Początek Koniec Sektory Rozmiar Typ
/dev/nvme0n1p1 2048 1138687 1136640 555M System EFI
/dev/nvme0n1p2 1138688 116482047 115343360 55G Linux - system plików
/dev/nvme0n1p3 116482048 500118158 383636111 182,9G Linux - system plików
[/code]
Montujemy
[bash]mount /dev/nvme0n1p2 /mnt[/bash]
[bash]mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/boot/efi[/bash]
Wykonujesz

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli monitorowanego hosta podajesz
[bash]
LC_ALL=C sar -A > /home/juzek/tmp/wyjsciowy.txt[/bash]
Plik TXT przesyłasz na lokalną jednostkę, w konsoli podajesz
[bash]
rsync -a --info=progress2 --delete root@XX.XX.XX.XX:/home/juzek/tmp/wyjsciowy.txt .[/bash]
Instalujesz program [code]kSar[/code], a następnie wybierz [code]Data → Load data from text file → wybierz /home/juzek/tmp/wyjsciowy.txt.[/code]

Zastosowanie: 
Analiza w GUI plików sar z narzędzie monitorowania sysstat
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]rsync -a --info=progress2 --rsync-path "sudo rsync -a /home/juzek/ /home/tomasz" root@XX.XX.XX.XX:/home/tomasz/ .
[/bash]

Jeśli musi podać hasło do zdalnego hosta to na zdalnym hoście wykonaj
[bash]sudo visudo[/bash]
dodaj
[vim]# tomlot.eu
uzytkownik ALL= NOPASSWD:/usr/bin/rsync
# tomlot.eu[/vim]
i wykonaj
[bash]rsync -aaz --delete --rsync-path="sudo rsync" uzytkownik@188.68.242.218:/var/lib/tripwire/ .[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code]/wp-content/themes/szablon/footer.php[/code] podajesz
[javascript]

[/javascript]

Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

regex=(
'\$\w+\s*=\s*[0-9]+\;\$GLOBALS\['\''\w+'\''\]\s*=\s*Array\(\)\;global\s*\$\w+\;\$\w+\s*=\s*\$GLOBALS\;\$\{"'
'^\$\w+\s*=\s*'\''.*'\''\;\$.+\s=\sArray\(\);\$.\w+\[\]\s*=\s*(\$\w+\[[0-9]+\]\.){11,}'
'^<\?php\s\$\w+\s*=\s*\"\w+\"\;\$\w+\s*=\s*\"\"\;foreach\s*\(\$_POST\s*as\s*\$\w+\s*=>\s*\$\w+\)\{if\s*\(\w+\(\$\w+\)\s*=='
'\@include\s*\"\\[0-9]+\/\w+\\.+\\'
)

cykle=${#regex[@]}

Zastosowanie: 
Wyszukiwanie wirusów i malware na stronie internetowej
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
openssl passwd -1 'hasło'[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna