ImageMagick przeźroczysta nakładka w kolorze kodu HTML

W konsoli podajesz
for plik in *.jpg; do magick $plik \( +clone -fill '#2d3545' -colorize 100 -alpha set -channel A -evaluate set 33% +channel \) -composite $plik; done

magick wyjscie.jpg \( +clone -fill '#2d3545' -colorize 100 -alpha set -channel A -evaluate set 33% +channel \) -composite wyjscie.jpg
lub
magick wejście.jpg \( -fill '#2d3545' \) -colorize 33 wyjscie.jpg

Zastosowanie: 

Masowe nakładnie półprzeźroczystej nakładki koloru HTML

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: