Importer CSV kategorii i produktów do PrestaShop

Importer kategorii

<?php
try {
  $db_server = 'localhost';
  $db_name = 'localhost';
  $db_user = 'localhost';
  $db_passwd = 'localhost';
 
  $db_pdo = new PDO(
    "mysql:host=$db_server;dbname=$db_name",
    $db_user,
    $db_passwd,
    [PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"]
  );
 
  $db_pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
 
  # wyciągniecie kategorii głównych
  $wynik = $db_pdo->query("
  SELECT id, rozmiar, vat
  FROM oferta
  WHERE towar IS NULL AND vat = 0
  ORDER BY id ASC;");
 
  while ($wiersz = $wynik->fetch()) {
    $tablicaGlowneKat[] = $wiersz;
  }  
 
  // print_r($tablicaGlowneKat);
 
  # lepsza widoczność
  // $rekordy = count($tablicaGlowneKat);
  // for ($i = 0; $i < $rekordy; $i++) {
  //   printf("%d\t%s".PHP_EOL, $tablicaGlowneKat[$i]['id'], $tablicaGlowneKat[$i]['rozmiar']);
  // }
 
  # drukowanie kategorii pod plik CSV
  $wynik = $db_pdo->query("
  SELECT id, rozmiar, vat, tresckat
  FROM oferta
  WHERE towar IS NULL
  ORDER BY id ASC;");
 
  print "ID;NAZWA;PARENT CATEGORY;DESCRIPTION".PHP_EOL;
 
  while ($wiersz = $wynik->fetch()) {
 
    if ($wiersz['vat'] == 0) {
      $wiersz['vat'] = NULL;
    }
 
    # podmiana ID na nazwy kategorii
    foreach ($tablicaGlowneKat as $pozycja) {
      if ($wiersz['vat'] == $pozycja['id']) {
        $wiersz['vat'] = $pozycja['rozmiar'];
      }
    }
 
    # formatowanie opisu
    $szukaj = array('&oacute;', '&nbsp;', ';');
    $zamien = array('ó', ' ', '');
    $opis = str_replace($szukaj, $zamien, $wiersz['tresckat']);
    $opis = preg_replace("/\r|\n/", "", $opis);
 
    $szukaj = array('<b>', '</b>', ',');
    $zamien = array('', '', ' ');
    $kat = str_replace($szukaj, $zamien, $wiersz['rozmiar']);
    $katGlowna = str_replace($szukaj, $zamien,$wiersz['vat']);
 
    $kat = trim($kat);
    $katGlowna = trim($katGlowna);
 
    printf("%d;%s;%s;%s".PHP_EOL, $wiersz['id'], $kat, $katGlowna, $opis);
  }
 
  $db_pdo = NULL;
} catch (PDOException $e) {
  print "Błąd: ".$e->getMessage();
  die();
}

Importer produktów

<?php
try {
  $db_server = 'localhost';
  $db_name = 'localhost';
  $db_user = 'localhost';
  $db_passwd = 'localhost';
 
  $db_pdo = new PDO(
    "mysql:host=$db_server;dbname=$db_name",
    $db_user,
    $db_passwd,
    [PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"]
  );
 
  $db_pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
 
  #wyciągnięcie kategorii
  $wynik = $db_pdo->query("
  SELECT id, rozmiar
  FROM oferta
  WHERE towar IS NULL
  ORDER BY id ASC;");
 
  while ($katWiersz = $wynik->fetch()) {
    $kat[] = $katWiersz;
  }
 
  # wyciągniecie produktów
  # towar - tytuł
  # tresc - opis prod
  # cena
  # wartoscir - kategorie
  # tak - (nie)dostępny 0|1
  # zdjęcia z katalogu /img1
  $wynik = $db_pdo->query("
  SELECT id, towar, tresc, cena, wartoscir, tak
  FROM oferta
  WHERE kategoria2 = 'sta' OR kategoria2 = 'pro'");
 
  print "ID;TYTUŁ;OPIS;CENA;AKTYWNY;ZDJECIA;KATEGORIE".PHP_EOL;
 
  while ($wiersz = $wynik->fetch()) {
 
    $katProd = explode(' ', $wiersz['wartoscir']);
 
    # formatowanie opisu
    $szukaj = array('&oacute;', '&nbsp;', ';');
    $zamien = array('ó', ' ', '');
    $opis = str_replace($szukaj, $zamien, $wiersz['tresc']);
    $opis = preg_replace("/\r|\n/", "", $opis);
 
    # drukowanie rekordów
    print $wiersz['id'].";";
    print $wiersz['towar'].";";
    print $opis.";";
    print $wiersz['cena'].";";
 
    if ($wiersz['tak'] == 'tak') {
      $dostepny = 1;
    } else {
      $dostepny = 0;
    }
    print $dostepny.";";
 
    $urlRoot = "https://www.galanteria-drewniana.com/img1/";
    $tabUrl = [$urlRoot.$wiersz['id'].".jpg",$urlRoot.$wiersz['id'].".m.jpg",$urlRoot.$wiersz['id'].".a.jpg"];
 
    foreach ($tabUrl as $url) {
      $headers = @get_headers($url);
      if ($headers && strpos( $headers[0], '200')) {
        print $url.",";
      }
    }
    print ";";
 
    # formatowanie kategorii
    $szukaj = array('<b>', '</b>', ',');
    $zamien = array('', '', ' ');
 
    # podmiana ID na nazwy kategorii
    foreach ($katProd as $pozycja) { 
      foreach ($kat as $katWiersz) {
        if ($pozycja == $katWiersz['id']) {
          $pozycja = $katWiersz['rozmiar'];
          $pozycja = str_replace($szukaj, $zamien, $pozycja);
          print $pozycja.",";
        }
      }
    }
    print PHP_EOL;
  }  
  $db_pdo = NULL;
 
} catch (PDOException $e) {
  print "Błąd: ".$e->getMessage();
  die();
}

Uruchomienie importerów
php kategorie.php > kategorie.csv
php produkty.php > produkty.csv

Zastosowanie: 

Importer kategorii i produktów z autotrskiego sklepu do plików CSV do PrestaShop

Wiedza: 
Praktyczna