Instalacja Arch Linux na UEFI w 17 krokach

Przewodnik po instalacji systemu Arch Linux zakłada, iż:

 1. Środowiskiem graficznym będzie KDE Plasma
 2. Menadżerem logowania będzie SDDM
 3. Płyta główna posiada UEFI
 4. Procesor Intel
 5. Karta grafiki Nvidia
 6. Brak partycji wymiany
 7. Brak partycji z system Windows

1. Weryfikacja trybu uruchomionego systemu

Komendą ls /sys/firmware/efi/efivars sprawdź czy istnieje zawartość katalogu. Jeśli komputer uruchomił się w trybie UEFI, powinna istniej zawartość katalogu.

2. Połączenie z Internetem

W konsoli podajesz
ping tomlot.eu

3. Zaktualizuj systemowy zegar

W konsoli podajesz
timedatectl set-ntp true

4. Partycjonowanie dysku

W konsoli podajesz
cfdisk /dev/sdX
Wybierz typ tabeli gpt
Utwórz nowe partycje:

 1. Partycja EFI o rozmiarze 200-500 MB typ EFI System - /dev/sda1
 2. Partycja root o rozmiarze >5G typ Linux filesystem - /dev/sda2
 3. Partycja home o rozmiarze XG typ Linux filesystem - /dev/sda3

Zapisz ustawienia i wyjdź z cfdisk
Sprawdź czy poprawnie utworzyły się partycje komendą
fdisk -l

5. Formatowanie partycji

W konsoli podajesz

mkfs.fat -F32 /dev/sda1
mkfs.ext4 /dev/sda2
mkfs.ext4 /dev/sda3

6. Montowanie partycji

W konsoli podajesz

mount /dev/sda2 /mnt
mkdir /mnt/home
mount /dev/sda3 /mnt/home

7. Instalacja Arch Linux

W konsoli podajesz
pacstrap /mnt base base-devel

8. Generowanie plik fstab dla nowego systemu Arch Linux

W konsoli podajesz
genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab
Sprawdź poprawność zawartości pliku
cat /mnt/etc/fstab

9. Konfiguracja systemu Linux Arch

W konsoli podajesz
arch-chroot /mnt

10. Konfiguracja języka systemu

Komendą
vi /etc/locale.gen edytuj plik języka systemu. Odkomentuj języki

en_US.UTF-8 UTF-8
pl_PL.UTF-8 UTF-8

Komendą
locale-gen
wygeneruj nowe ustawienia regionalne.
Komendą
vi /etc/locale.conf wygeneruj układ języka systemu, podając w pliku
LANG=pl_PL.UTF-8
Komendą
vi /etc/vconsole.conf
dodaj możliwość wprowadzania polskich znaków

KEYMAP=pl
FONT=Lat2-Terminus16.psfu.gz
FONT_MAP=8859-2

11. Konfiguracja strefy czasowej systemu

W konsoli podajesz
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw /etc/localtime

12. Konfiguracja zegara sprzętowego

W konsoli podajesz
hwclock --systohc --utc

13. Konfiguracja sieci

Komendą
vi /etc/hostname ustaw nazwę hosta, podając w pliku np:
tomlot

Komendą
vi /etc/hosts ustaw host w sieci, podając w pliku

127.0.0.1    localhost.localdomain        localhost
::1       localhost.localdomain        localhost
127.0.1.1	tomlot.localdomain	      tomlot

Komendą
systemctl enable dhcpcd włącz połączenie sieciowe

14. Konfiguracja hasła dla użytkownika root

W konsoli podajesz
passwd

15. Instalacja Grub

W konsoli podajesz

pacman -S grub efibootmgr os-prober intel-ucode
mkdir /boot/EFI #chodź dokumentacja Arch podaje, iż nie ma potrzeby tworzenia owego katalogu, praktyka wykazuje odmienny stan
mount /dev/sda1 /boot/EFI
grub-install --target=x86_64-efi --bootloader-id=grub_uefi --recheck

16. Utwórz pliku konfiguracyjnego GRUB

W konsoli podajesz
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

17. Koniec

W konsoli podajesz

exit
umount /mnt
reboot

Po instalacji

Po pomyślnie zbootowaniu systemu Arch Linux wykonaj

1. Aktualizacja systemu

W konsoli podajesz
pacman -Syu

2. Włączenie repozytorium z pakietami 32 bit i 64 bit w 64 bitowym systemie Arch Linux

Komendą
vi /etc/pacman.conf
odkomentuj linie

[multilib]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

3. Zaktualizuj listę lustrzanych serwerów

Komendą
vi /etc/pacman.d/mirrorlist zaktualizuj listę lustrzanych serwerów i na początku pliku dodaj

##
## Arch Linux repository mirrorlist
## Generated on 2018-08-01
##
 
## Poland
Server = http://arch.midov.pl/arch/$repo/os/$arch
Server = http://mirror.onet.pl/pub/mirrors/archlinux/$repo/os/$arch
Server = http://piotrkosoft.net/pub/mirrors/ftp.archlinux.org/$repo/os/$arch
Server = http://ftp.vectranet.pl/archlinux/$repo/os/$arch

4. Zaktualizuj listy pakietów repozytoriów

W konsoli podajesz
pacman -Syy

5. Utwórz nowego użytkownika

W konsoli podajesz

useradd -m -g users -G wheel,storage,power -s /bin/bash -d /home/tomaszroot tomaszroot
passwd tomaszroot

6. Konfiguracja sudo

W konsoli podajesz
pacman -S sudo
Komendą
visudo nadaj uprawniania do sudo użytkownikom, odkomentowując linię
%wheel ALL=(ALL) ALL

7. Instalacja sterowników Nvidia

pacman -S nvidia-340xx

8. Instalacja Xorg

pacman -S xorg-server xorg-xinit xf86-input-evdev xf86-input-mouse xf86-input-keyboard mesa

9. Instalacja KDE Plasma

pacman -S plasma plasma-meta plasma-desktop plasma-pa

10. Instalacja KDE SDDM

pacman -S sddm

11. Instalacja obsługi sieci

pacman -S networkmanager plasma-nm

12. Włączenie KDE

Komendą
vi ~/.xinitrc włącz KDE przy starcie systemu, podając w pliku

#!/bin/sh
 
userresources=$HOME/.Xresources
usermodmap=$HOME/.Xmodmap
sysresources=/etc/X11/xinit/.Xresources
sysmodmap=/etc/X11/xinit/.Xmodmap
 
# merge in defaults and keymaps
 
if [ -f $sysresources ]; then
 
 
 
 
 
 
 
  xrdb -merge $sysresources
 
fi
 
if [ -f $sysmodmap ]; then
  xmodmap $sysmodmap
fi
 
if [ -f "$userresources" ]; then
 
 
 
 
 
 
 
  xrdb -merge "$userresources"
 
fi
 
if [ -f "$usermodmap" ]; then
  xmodmap "$usermodmap"
fi
 
# start some nice programs
 
if [ -d /etc/X11/xinit/xinitrc.d ] ; then
 for f in /etc/X11/xinit/xinitrc.d/?*.sh ; do
 [ -x "$f" ] && . "$f"
 done
 unset f
fi
 
xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0
xrandr --auto
 
twm &
xclock -geometry 50x50-1+1 &
xterm -geometry 80x50+494+51 &
xterm -geometry 80x20+494-0 &
exec xterm -geometry 80x66+0+0 -name login &
exec startkde

13. Włączenie SDDM

systemctl enable sddm

14. Wyłączenie dhcpcd

systemctl disable dhcpcd

15. Włączenie Network Manager

systemctl enable NetworkManager

16. Uruchom ponownie komputer w środowisku X

reboot

Instalacja Arch Linux na UEFI z otwartymi sterownikami Nvidia w 17 krokach

Zastosowanie: 

Arch Linux instalacja na UEFI z KDE Plasma i SDDM oraz otwartymi sterownikami Nvidia - 2018

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: