Komenda

W konsoli podajesz
[bash]grep -v "wp.pl$\|gmail.com$\|o2.pl$\|tlen.pl$\|gazeta.pl$\|onet.pl$" 1 > 2
[/bash]

Zastosowanie: 
Odfiltrowanie darmowych e-mail za pomocą polecania grep
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
grep -rohE "\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}\b"[/bash]

Zastosowanie: 
Szukanie adresów e-mail za pomocą grep (regex)
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
grep -roE '\b(https?|ftp|file)://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[-A-Za-z0-9+&@#/%=~_|]'[/bash]

Zastosowanie: 
Szukanie adresów URL za pomocą grep
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
rsync -az . root@XX.XX.XX.XX:/home/juzek/[/bash]

Kopiowanie plików między hostami sieci zewnętrznej - rsync

Zastosowanie: 
Przenoszenie plików z katalogami za pomocą rsync do hosta w lokalnej sieci
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
grep -lir --exclude-dir=ostatni_katalog_scieżki wyszukiwana_fraza[/bash]

Zastosowanie: 
Pominięcie katalogu z wyszukania grep
Wiedza: 
Praktyczna

Instalujesz ImageMagick. W konsoli podajesz
[bash]
convert plik.png -resize 32x32 plik_32.png && convert plik_32.png icon.ico[/bash]

Zastosowanie: 
Generowanie pliku ICO z pliku SVG
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
rm -fr katalog2 && mv katalog1 katalog2[/bash]
albo
[bash]
cp -r katalog1 katalog2 && rm -fr katalog1[/bash]

Zastosowanie: 
Przeniesienie katalogu do zapisanego katalogu
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
cat plik | awk '{print length,$0}' | sort -n | awk ' {$1="";print $0}' | cut -f2- -d' '[/bash]

Zastosowanie: 
Sortowanie wierszy według liczby znaków w wierszu linii
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]grep -E "x1.*z2" plik[/bash]

Zastosowanie: 
Szukanie 2 słów za pomocą grep
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
find . -name "*txt" -type f -exec iconv -f UTF-16 -t UTF-8 {} -o ../{} \;[/bash]

Zastosowanie: 
Masowa zmiana kodowania plików tekstowych
Wiedza: 
Praktyczna