Kopiowanie podkatalogów do głównego katalogu

#!/bin/bash
 
WYJSCIE=$1
 
find . -mindepth 2 -maxdepth 2 -type d -print0 | while read -d $'\0' katalog
do 
    nazwa_katalogu=$(echo "$katalog"  | cut -d/ -f3)
    licznik=$(( $licznik + 1 ))
    cp -rf "$katalog" "$WYJSCIE"/"$licznik"_"$nazwa_katalogu"
done
Zastosowanie: 

Przenoszenie podkatalogów do głównego katalogu

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: