Serwer

Komplikacja

Wysyłanie poczty kończy się błędem
[code]
error: open database /etc/postfix/vmail_ssl.map.db: No such file or directory[/code]

Rozwiązanie

W konsoli podajesz
[bash]postmap -F hash:/etc/postfix/vmail_ssl.map && systemctl restart postfix.service[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Błąd podczas logowania do OpenProject
[code]
[Błąd 422] Nie można zweryfikować tokenu Cross-Site Request Forgery. Czy podjęto próbę przesłania danych w wielu przeglądarkach lub z wielu kart? Zamknij wszystkie karty i spróbuj ponownie.[/code]

Rozwiązanie

W pliku konfiguracyjnym Apache [code]/etc/apache2/sites-available/openproject-ssl.conf[/code] dodaj
[code]
RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https"
[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

W Nextcloud ukazuje się komunikat
[code]
Ustawienie języka na en_US.UTF-8/fr_FR.UTF-8/es_ES.UTF-8/de_DE.UTF-8/ru_RU.UTF-8/pt_BR.UTF-8/it_IT.UTF-8/ja_JP.UTF-8/zh_CN.UTF-8 nie powiodło się[/code]

Rozwiązanie

W pliku [code]/etc/apache2/envvars[/code] odkomentowujesz
[code]# . /etc/default/locale[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code]/etc/systemd/system/varnish.service[/code] zmieniasz
[code]-s malloc,256m[/code]
na
[code]-s malloc,15g[/code]

Zastosowanie: 
Zwiększenie pamięci RAM w Varnish z 265M
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]apt install libmemcached-tools php-memcached memcached libmemcached-dev
cd /usr/local/src
wget https://github.com/php-memcached-dev/php-memcached/archive/v3.1.5.tar.gz
tar -xzvf v3.1.5.tar.gz
cd php-memcached
/usr/local/php72/bin/phpize
./configure --with-php-config=/usr/local/php72/bin/php-config
make
make install
[/bash]
Wynik końcowy
[code]Installing shared extensions: /usr/local/php72/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/[/code]
Sprawdź plik z konfiguracją PHP

Wiedza: 
Praktyczna

W pliku
[code].htaccess[/code]
podajesz
[vim]
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.tomlot.eu(.*) [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://tomlot.eu/$1 [R=301,L]

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L][/vim]

Zastosowanie: 
Przekierowanie z http na https bez www w Apache bez podawania domeny
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]cd /root/ %% mkdir strace && cd stace[/bash]
[bash]ps ax | grep apache | grep -v grep | awk '{ print "strace -fttT -s500 -o strace."$1".log -p "$1"&" }' | sh[/bash]
[bash]ps ax | grep mysqld | grep -v grep | awk '{ print "strace -fttT -s500 -o strace."$1".log -p "$1"&" }' | sh[/bash]
Wywołaj powolną stronę (nie odświeżaj strony) podają adres strony w oknie URL.
Ucisz proces
[bash]killall -9 strace[/bash]
Wyniki dostępne w katalogu [bash]/root/strace/[/bash]

Zastosowanie: 
Weryfikacja powolnie ładującej się strony
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code]home/juzek/tomlot.eu/wp-admin/.htaccess [/code] podajesz
[code]
deny from all
# whitelist IP address
# allow from xx.xx.xx.xxx

[/code]

Zastosowanie: 
Zabezpieczenie, wyłączenie panelu administraycjengo wp-admin WordPres przed uwierzytelnianiem z błędem 500
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[code]opendkim-genkey -t -s tomloteu -d tomlot.eu[/code]
Zawartość pliku [code]tomloteu.txt[/code] wprowadzasz w zawartości rekordu TXT
[code]v=DKIM1;k=rsa;t=y;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC3Cy+wB1CsQigVrj6izIU2YSdnOYAv+e7b3NHlIvsq34Iywd93c9rOTb8UrENog140RpPCLcvTHoN59wMJDHAv4QBhonbZDVQN3JSSqxjtiSZHOFDL4YPCCw5+9OJBfPt0E2jgtYRTiHyTHNDc2JTpYv/760o/QzNCJ/d51pfCkwIDAQAB[/code]

Zastosowanie: 
Dodanie rekordu DKIM
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code].htaccess[/code] podajesz

[vim]
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*/index\.php
RewriteRule ^(.*)index.php$ /$1 [R=301,L][/vim]

Zastosowanie: 
Przekierowanie strony index.php na stronę główną w .htaccess
Wiedza: 
Praktyczna