Wyrażenie regularne dla grep w poszukiwaniu URL

W konsoli podajesz

grep -roE '\b(https?|ftp|file)://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[-A-Za-z0-9+&@#/%=~_|]'
Zastosowanie: 

Szukanie adresów URL za pomocą grep

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: